Regulamin korzystania z serwisu www.strefamcdonalds.com.pl

 

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

1.1. Niniejszy regulamin („Regulamin”) określa zasady korzystania z serwisu internetowego dostępnego pod adresem www.strefamcdonalds.com.pl („Serwis”) oraz z usług oferowanych za jego pośrednictwem („Usługi”). Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1219).

1.2. Podmiotem prowadzącym Serwis i świadczącym Usługi jest spółka McDonald’s Polska sp. z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (02 – 674), przy ul. Marynarskiej 15, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000097409, posiadająca NIP 521-008-81-10, REGON 012050075, o kapitale zakładowym w wysokości: 151.569.758,98 zł („Usługodawca” lub „McDonald’s”).

1.3. Serwis przeznaczony jest wyłącznie dla pracowników McDonald’s, franczyzobiorców McDonald’s i ich pracowników oraz wybranych podmiotów współpracujących z McDonald’s lub ich wybranych pracowników. Dostęp do usług świadczonych za pośrednictwem Serwisu wymaga uprzedniej rejestracji. Osoby, które zostały zarejestrowane w Serwisie, zwane będą w dalszej części Regulaminu „Użytkownikami”.

1.4. Usługi świadczone za pośrednictwem Serwisu polegają w szczególności na:

a. Dostępie do informacji na temat:

 • produktów McDonald’s;
 • sieci restauracji McDonald’s w Polsce;
 • organizowanych przez McDonald’s promocji, konkursów oraz loterii promocyjnych, a także podobnych przedsięwzięć, w których McDonald’s uczestniczy, w szczególności jako fundator nagród – również za pośrednictwem SMS i poczty elektronicznej;
 • pracy, możliwości rozwoju osobistego i kariery w McDonald’s;
 • historii McDonald’s w Polsce i na świecie;
 • działalności społecznej i charytatywnej McDonald’s;
 • dostawców McDonald’s i innych podmiotów partnerów biznesowych McDonald’s;

  b. Dostępie do:

 • dokumentów regulujących zasady pracy w McDonald’s, w tym zasad BHP;
 • kursów i szkoleń e-learningowych;
 • grafiku pracy Użytkownika będącego pracownikiem restauracji;
  1. Wysyłce newslettera;
  2. Możliwości zamieszczania wiadomości przez wybranych Użytkowników;
  3. Dostępie do serwisów internetowych osób trzecich współpracujących z McDonald’s, poprzez odesłania internetowe (Linki).

1.5. Korzystanie z Serwisu i oferowanych za jego pośrednictwem Usług, jest bezpłatne. Koszty dostępu do sieci Internet Użytkownicy pokrywają we własnym zakresie na podstawie umów zawartych z podmiotami świadczącymi takie usługi.

1.6. Zasady organizowanych przez McDonald’s promocji, konkursów i loterii promocyjnych oraz podobnych przedsięwzięć, w których McDonald’s uczestniczy, w szczególności jako fundator nagród, określają odrębne regulaminy, dostępne w Serwisie.

1.7. Serwis oraz wszelkie zawarte w nim materiały i informacje, a w szczególności teksty, rozwiązania nawigacyjne, wybór i układ prezentowych treści, logotypy, elementy graficzne, znaki towarowe, stanowią przedmiot praw wyłącznych McDonald’s lub osób trzecich.

1.8. Usługodawca ma prawo powierzyć bieżącą obsługę Serwisu osobie trzeciej.

 

 1. ZASADY DOSTĘPU DO SERWISU ORAZ WYMAGANIA TECHNICZNE

 

2.1. Dostęp do Serwisu wymaga rejestracji oraz aktywnego połączenia z siecią Internet. Każdorazowe skorzystanie z zasobów Serwisu wymaga również zalogowania przy pomocy adresu poczty elektronicznej podanego przez Użytkownika i hasła.

2.2. Korzystanie z Serwisu jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny urządzenia Użytkownika następujących, minimalnych wymagań technicznych:

a. Zastosowania przeglądarek: Microsoft Internet Explorer 8, Mozilla FireFox 3, Google Chrome 7, Opera 10, Safari 5;

b. Strona internetowa jest optymalizowana w rozdzielczości: 1024x768 px;

c. Zastosowania w pewnych przypadkach oprogramowania: Adobe Flash Player 9.0 lub Adobe Flash Player 10.0.

2.3. Usługodawca zastrzega sobie prawo wyodrębnienia zasobów Serwisu, do których dostęp posiadać będą wyłącznie Użytkownicy będący pracownikami określonej restauracji, grupy restauracji, określonego szczebla restauracji lub biura McDonald’s.

 

 1. REJESTRACJA W SERWISIE

 

3.1. Rejestracja w Serwisie polega na utworzeniu i aktywowaniu unikalnego konta Użytkownika.

3.2.Utworzenie konta Użytkownika następuje w drodze wypełnienia formularza rejestracyjnego, udostępnianego na stronie tytułowej Serwisu. Formularz rejestracyjny wymaga kolejno:

 1. podania adresu poczty elektronicznej, przy czym osoby posługujące się służbowym adresem w domenie pl.mcd.com mają obowiązek posługiwania tym adresem,
 2. wprowadzenia i potwierdzenia hasła dostępu, spełniającego wymogi wskazane w formularzu rejestracyjnym,
 3. przepisania kodu stanowiącego zabezpieczenie antyspamowe,
 4. zapoznania się z niniejszym Regulaminem i jego zaakceptowania,
 5. podania imienia i nazwiska,
 6. wskazania restauracji, w której dana osoba świadczy pracę (bądź biura McDonald’s),
 7. podania numeru PESEL albo numeru paszportu (dotyczy cudzoziemców) – dotyczy pracowników restauracji; pracownicy biura, podmioty współpracujące i ich pracownicy podają wartość „0”.

 

3.3. Utworzenie konta wymaga podania danych zgodnych z prawdą, dokładnych i aktualnych, niewprowadzających w błąd oraz nienaruszających praw osób trzecich.

3.4. Po utworzeniu konta Użytkownika Usługodawca zweryfikuje poprawność wykonania czynności, o których mowa w pkt. 3.2 oraz przypisze Użytkownika do odpowiedniej dla jego stanowiska kategorii użytkowników.

3.5. O pomyślnym bądź negatywnym zakończeniu rejestracji Użytkownik zostanie powiadomiony za pośrednictwem adresu poczty elektronicznej podanego w formularzu rejestracyjnym.

3.6. Użytkownik jest odpowiedzialny za zachowanie w poufności hasła umożlwiającego korzystanie z Serwisu, a także ponosi pełną odpowiedzialność za działania osób, którym udostępni hasło.

 

 1. OGÓLNE ZASADY KORZYSTANIA Z SERWISU

 

4.1. Użytkownicy są zobowiązani do korzystania z Serwisu w sposób zgodny z obowiązującym prawem, Regulaminem, zasadami współżycia społecznego, w tym ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.

4.2. Użytkownicy są zobowiązani w szczególności do:

 1. korzystania z Serwisu w sposób niezakłócający jego funkcjonowanie;
 2. nie podejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w Serwisie nie zamówionej informacji handlowej (spam); kilkukrotna rejestracja Użytkownika w Serwisie z użyciem innych danych; korzystanie z kont innych Użytkowników lub udostępnianie swojego konta innym Użytkownikom; podejmowanie czynności informatycznych lub wszelkich innych mających na celu wejście w posiadanie danych innych Użytkowników;
 3. korzystania z Serwisu w sposób nieuciążliwy dla innych Użytkowników oraz Usługodawcy, z poszanowaniem praw i dóbr osobistych osób trzecich (w tym prawa do prywatności) i wszelkich innych przysługującym im praw;
 4. korzystania z wszelkich materiałów zamieszczonych w ramach Serwisu jedynie w zakresie dozwolonego użytku;
 5. zachowania tajemnicy handlowej pracodawcy.

4.3. Użytkownicy są zobowiązani niezwłocznie powiadomić Usługodawcę o każdym przypadku naruszenia ich praw w związku z korzystaniem z Serwisu, w tym o każdym nieuprawnionym wykorzystaniu ich adresu email lub hasła.

 

 1. INTERAKTYWNOŚĆ

 

5.1. Zasadniczo Serwis nie umożliwia Użytkownikom przekazywania informacji innym Użytkownikom. Możliwość taka ograniczona jest do wybranych kategorii Użytkowników, uzależnionych od zajmowanego przez nich stanowiska służbowego (np. kierownik restauracji).

5.2. Serwis umożliwia jednak Użytkownikom ustosunkowywanie się zamieszczanych w nim treści poprzez ich oznaczenie ikonką kciuka skierowanego w górę.

5.3. Ponadto Serwis może umożliwiać Użytkownikom zgłaszanie zastrzeżeń do zamieszczanych treści, jeśli w ich ocenie naruszają one postanowienia niniejszego Regulaminu, prawa Użytkownika lub osoby trzeciej. Zgłoszenie zastrzeżenia odbywa się poprzez oznaczenie treści ikonką flagi.

 

 1. ODPOWIEDZIALNOŚĆ USŁUGODAWCY

 

6.1. Usługodawca prowadzi bieżący nadzór nad technicznym funkcjonowaniem Serwisu, zapewniając poprawność jego działania. Usługodawca nie gwarantuje stałej dostępności wszystkich funkcjonalności Serwisu, jak również ich bezbłędnego funkcjonowania.

6.2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do usuwania treści zamieszczonych przez Użytkowników, które naruszają zasady korzystania z Serwisu.

6.3. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za:

 1. szkody będące skutkiem naruszania przez Użytkowników praw osób trzecich;
 2. podanie przez Użytkownika, podczas jego rejestracji danych nieaktualnych, niezgodnych ze stanem faktycznym, niekompletnych oraz za brak aktualizacji tych danych;
 3. skutki spowodowane przez przejęcie przez osoby trzecie adresu email lub hasła Użytkownika;
 4. szkody powstałe w następstwie zakłóceń dostępności wszystkich lub poszczególnych funkcjonalności Serwisu;
 5. zablokowanie lub usunięcie konta Użytkownika;
 6. usługi, aplikacje i serwisy internetowe, których dostawcą są osoby trzecie.

6.4. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za ograniczenia lub problemy techniczne w systemach teleinformatycznych, z których korzystają Użytkownicy, a które uniemożliwiają lub ograniczają Użytkownikom korzystanie z Serwisu i oferowanych za jego pośrednictwem usług.

6.5. Z faktu, że Serwis może być łączony poprzez linki z serwisami internetowymi należącymi do osób trzecich nie wynika, że Usługodawca ponosi odpowiedzialność za działalność tych serwisów lub ich zawartość.

 

 1. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH i COOKIES

 

7.1. Usługodawca jest administratorem danych osobowych Użytkowników Serwisu. Przetwarzanie danych osobowych Użytkowników Serwisu odbywa się zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz ustawą o z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1219).

7.2. Szczegółowe informacje dotyczące zasad przetwarzania danych Użytkowników oraz przysługujących im praw zostały opisane w Nocie dotyczącej prywatności użytkowników Strefy McDonald’s.

 

 1. ZAKOŃCZENIE KORZYSTANIA Z SERWISU

 

8.1. Użytkownicy mogą w dowolnym czasie zaprzestać korzystania z Serwisu, w szczególności wówczas, gdy nie zaakceptują zmian wprowadzonych w niniejszym Regulaminie lub modyfikacji Serwisu. Zaprzestanie korzystania z Serwisu wymaga usunięcia konta Użytkownika. Prośby o usunięcie konta należy kierować na poczty elektronicznej strefa@mcdonalds.pl.

8.2. W przypadku, gdy Użytkownik nie będzie korzystał z Serwisu przez 30 kolejnych dni (nie zaloguje się na swoje konto), jego konto stanie się nieaktywne. W celu ponownej aktywacji konta Użytkownik musi zwrócić się do kierownika restauracji lub administratora w terminie maksymalnie 30 dni od chwili, gdy konto stało się nieaktywne. Jeżeli konto Użytkownika nie zostanie ponownie aktywowane w tym czasie, zostanie ono trwale usunięte.

8.3. Utrata przez Użytkownika statusu określonego w pkt. 1.3 uprawniającego do korzystania z Serwisu, powoduje automatyczną utratę prawa korzystania z Serwisu. Konto Użytkownika zostanie dezaktywowane, a po 30 dniach od dezaktywacji – trwale usunięte. W przypadku, gdyby konto Użytkownika nie zostało zdezaktywowane zastosowanie znajdzie mechanizm opisany w pkt. 8.2.

8.4. W przypadku stwierdzenia, że Użytkownik dopuszcza się działań zabronionych prawem lub Regulaminem, naruszających zasady współżycia społecznego lub godzących w usprawiedliwiony interes Usługodawcy, a w szczególności jego dobre imię, Usługodawca może ze skutkiem natychmiastowym dezaktywować lub usunąć konto Użytkownika oraz podjąć wszelkie inne prawem dozwolone działania, w tym ograniczyć dostęp Użytkownika do wszystkich lub niektórych funkcjonalności Serwisu.

8.5. Użytkownik, który został pozbawiony prawa do korzystania z Serwisu, nie może dokonać powtórnej rejestracji w Serwisie bez uprzedniej zgody Usługodawcy.

8.6. Usługodawca zastrzega sobie prawo zawieszenia, w dowolnym momencie i z dowolnych przyczyn, działalności Serwisu oraz możliwość wycofania lub modyfikacji określonych funkcjonalności (np. ze względu na ochronę prywatności, ze względów prawnych związanych z zawartością lub sposobem działania Serwisu, ze względu na czynności konserwacyjne związane z modyfikacją Serwisu).

 

 1. REKLAMACJE

 

9.1. Wszelkie reklamacje związane z działalnością Serwisu oraz ze świadczeniem za jego pośrednictwem usług, a także pytania dotyczące korzystania z Serwisu należy kierować do Usługodawcy na adres poczty elektronicznej strefa@mcdonalds.pl.

9.2. Reklamacja powinna zawierać w swej treści: imię, nazwisko, adres email podany podczas rejestracji Użytkownika,  jako również dokładny opis i powód reklamacji.

9.3. Usługodawca rozpatruje reklamację w ciągu 30 dni roboczych od dnia jej otrzymania oraz informuje niezwłocznie Użytkownika, za pomocą poczty elektronicznej, o sposobie jej rozpatrzenia. W sytuacji, gdy podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia Usługodawca zwraca się, przed rozpatrzeniem reklamacji, do składającego reklamację o jej uzupełnienie. Czas udzielania dodatkowych wyjaśnień przez Użytkownika przedłuża okres rozpatrywania reklamacji.

9.4. Wszelkie inne powiadomienia, uwagi i pytania dotyczące funkcjonowania Serwisu można kierować pocztą elektroniczną na adres strefa@mcdonalds.pl albo inny adres, jeżeli taki będzie wskazany jest w Serwisie.

 

 1. ZMIANY REGULAMINU i DOSTĘP DO REGULAMINU

 

10.1. Usługodawca ma prawo do zmiany Regulaminu w dowolnym czasie. Zmiany Regulaminu obowiązują od momentu umieszczenia ich na stronie Serwisu. Zmiany uważane są za zaakceptowane przez Użytkownika z momentem skorzystania przez niego z Serwisu.

10.2. Usługodawca zapewnia dostęp do Regulaminu na stronie Serwisu, w formie, która umożliwia jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie.

 

 1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

11.1. W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się przepisy obowiązującego prawa.

11.2. Regulamin podlega prawu polskiemu.