Regulamin korzystania z serwisu www.strefamcdonalds.com.pl
 
I.            POSTANOWIENIA OGÓLNE
 
1.1.             Niniejszy regulamin („Regulamin”) określa zasady korzystania z serwisu internetowego dostępnego pod adresem www.strefamcdonalds.com.pl („Serwis”) oraz z usług oferowanych za jego pośrednictwem („Usługi”). Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1422).
1.2.             Podmiotem prowadzącym Serwis i świadczącym Usługi oraz będącym administratorem danych osób zarejestrowanych w Serwisie jest spółka McDonald’s Polska sp. z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (02 – 674), przy ul. Marynarskiej 15, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000097409, posiadająca NIP 521-008-81-10, REGON 012050075, o kapitale zakładowym w wysokości: 151.569.758,98 zł („Usługodawca” lub „McDonald’s”).
1.3.             Serwis przeznaczony jest wyłącznie dla pracowników i licencjobiorców sieci McDonald’s. Dostęp do usług świadczonych z pośrednictwem Serwisu wymaga uprzedniej rejestracji. Pracownicy i licencjobiorcy sieci McDonald’s, którzy dokonali rejestracji w Serwisie, zwani będą w dalszej części Regulaminu „Użytkownikami”.
1.4.             Usługi świadczone za pośrednictwem Serwisu polegają w szczególności na:
a.         Dostępie do informacji na temat:
·           produktów McDonald’s;
·           sieci restauracji McDonald’s w Polsce;
·           organizowanych przez McDonald’s promocji, konkursów oraz loterii promocyjnych, a także podobnych przedsięwzięć, w których McDonald’s uczestniczy, w szczególności jako fundator nagród – również za pośrednictwem SMS i poczty elektronicznej;
·           pracy i kariery w spółce McDonald’s;
·           historii McDonald’s w Polsce i na świecie;
·           działalności społecznej i charytatywnej McDonald’s;
·           dostawców McDonald’s i innych podmiotów partnerów biznesowych McDonald’s;
b.        Dostępie do:
·           dokumentów regulujących zasady pracy w McDonald’s, w tym zasady BHP;
·           kursów i szkoleń e-learningowych;
·           grafiku pracy Użytkownika;
·           informacji o możliwości rozwoju osobistego i awansach;
c.         Dostępie do serwisów internetowych osób trzecich współpracujących z McDonald’s, poprzez odesłania internetowe (Linki);
d.        Możliwości wymiany informacji pomiędzy Użytkownikami.
1.5.             Korzystanie z Serwisu i oferowanych za jego pośrednictwem Usług jest bezpłatne. Koszty dostępu do sieci Internet Użytkownicy pokrywają we własnym zakresie na podstawie umów zawartych z podmiotami świadczącymi takie usługi.
1.6.             Zasady organizowanych przez McDonald’s promocji, konkursów i loterii promocyjnych oraz podobnych przedsięwzięć, w których McDonald’s uczestniczy, w szczególności jako fundator nagród, określają odrębne regulaminy, dostępne w Serwisie.
1.7.             Serwis oraz wszelkie zawarte w nim materiały i informacje, a w szczególności teksty, rozwiązania nawigacyjne, wybór i układ prezentowych treści, logotypy, elementy graficzne, znaki towarowe, stanowią przedmiot praw wyłącznych McDonald’s lub osób trzecich.
1.8.             Usługodawca ma prawo powierzyć bieżącą obsługę Serwisu osobie trzeciej.
 
II.          ZASADY DOSTĘPU DO SERWISU ORAZ WYMAGANIA TECHNICZNE
 
2.1.             Dostęp do Serwisu wymaga rejestracji oraz aktywnego połączenia z siecią Internet.
2.2.             Korzystanie z Serwisu jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny urządzenia Użytkownika następujących, minimalnych wymagań technicznych:
a.         Zastosowania przeglądarek: Microsoft Internet Explorer 9, Mozilla FireFox 3, Google Chrome 7, Opera 10, Safari 5;
b.        Strona internetowa jest optymalizowana w rozdzielczości: 1024x768 px;
c.         Zastosowania w pewnych przypadkach oprogramowania: Adobe Flash Player 9.0 lub Adobe Flash Player 10.0.
2.3.             Usługodawca zastrzega sobie prawo wyodrębnienia zasobów Serwisu, do których dostęp posiadać będą wyłącznie Użytkownicy będący pracownikami określonej restauracji, określonego szczebla restauracji lub biura McDonald’s.
 
III.        REJESTRACJA PRACOWNIKA McDONALD’S W SERWISIE
 
3.1.             Rejestracja w Serwisie polega na utworzeniu i aktywowaniu unikalnego konta użytkownika.
3.2.             Utworzenie konta użytkownika następuje w drodze wypełnienia formularza rejestracyjnego, udostępnianego na stronie tytułowej Serwisu. Podczas rejestracji pracownik lub licencjobiorca sieci McDonald’s proszony jest kolejno o:
a.         wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych obejmujących jego: imię i nazwisko, datę urodzenia, płeć, PESEL/numer paszportu, adres email, numer telefonu, stanowisko i jednostkę organizacyjną McDonald’s (restauracja, biuro), w której zatrudniony jest pracownik,
b.        potwierdzenie faktu poinformowania, że unikalny numer identyfikacyjny użytkownika oraz unikalny kod aktywacyjny mogą zostać przekazane Benefit System Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (00-097) przy ulicy Fredry 6,  w celu aktywacji lub dezaktywacji konta w programie Benefit System;
c.         podanie danych osobowych obejmujących:
·         Imię i nazwisko
·         Datę urodzenia
·         Płeć
·         PESEL/numer paszportu
·         Stanowisko
·         Restaurację, w której pracownik świadczy pracę / biuro
·         Adres e-mail (Serwis uniemożliwia rejestrację dwóch identycznych adresów e-mail)
·         Numer telefonu
·         Hasło dostępu do konta (Hasło)
Pomyślne przeprowadzenie rejestracji w Serwisie wymaga podania przez pracownika McDonald’s wymienionych powyżej informacji. Podanie tych informacji jest dobrowolne, niemniej konieczne dla umożliwienia korzystania z funkcjonalności Serwisu.
d.        potwierdzenie faktu zapoznania się i zaakceptowania niniejszego Regulaminu;
e.        zaznaczenie pola „Akceptuję i kontynuuję”.
 
3.3.             Po utworzeniu konta użytkownika Usługodawca zweryfikuje poprawność wykonania czynności, o których mowa w pkt. 3.2. Jeżeli weryfikacja wypadnie pomyślnie, Usługodawca aktywuje konto Użytkownika w Serwisie. W przypadku stwierdzenia braków lub nieprawidłowości, pracownik zostanie poinformowany o odmowie i poproszony o ponowną rejestrację.
3.4.             Pracownicy McDonald’s zobowiązani są do podania danych zgodnych z prawdą, dokładnych i aktualnych, niewprowadzających w błąd oraz nienaruszających praw osób trzecich. Pracownicy McDonald’s ponoszą wyłączną odpowiedzialność za treść podanych przez siebie danych.
3.5.             Użytkownicy są odpowiedzialni za zachowanie w poufności danych umożliwiających korzystanie z Serwisu (adres e-mail oraz Hasło), a także ponoszą pełną odpowiedzialność za działania osób, którym udostępnią te dane.
 
IV.         OGÓLNE ZASADY KORZYSTANIA Z SERWISU
 
4.1.             Użytkownicy są zobowiązani do korzystania z Serwisu w sposób zgodny z obowiązującym prawem, Regulaminem, zasadami współżycia społecznego, w tym ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.
4.2.             Użytkownicy są zobowiązani w szczególności do:
a.       korzystania z Serwisu w sposób niezakłócający jego funkcjonowania;
b.      niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w Serwisie nie zamówionej informacji handlowej (spam); kilkukrotna rejestracja Użytkownika w Serwisie z użyciem innych danych; korzystanie z kont innych Użytkowników lub udostępnianie swojego konta innym Użytkownikom; podejmowanie czynności informatycznych lub wszelkich innych mających na celu wejście w posiadanie danych innych Użytkowników;
c.       korzystania z Serwisu w sposób nieuciążliwy dla innych Użytkowników oraz dla Usługodawcy, z poszanowaniem dóbr osobistych osób trzecich (w tym prawa do prywatności) i wszelkich innych przysługującym im praw;
d.      korzystania z wszelkich materiałów zamieszczonych w ramach Serwisu jedynie w zakresie dozwolonego użytku.
e.      zachowania tajemnicy handlowej firmy zgodnie z zasadami opisanymi w regulaminie pracy McDonald’s.
4.3.             Użytkownicy są zobowiązani niezwłocznie powiadomić Usługodawcę o każdym przypadku naruszenia ich praw w związku z korzystaniem z Serwisu, w tym o każdym nieuprawnionym wykorzystaniu ich adresu email lub Hasła.
 
V.           ZASADY ZAMIESZCZANIA PRZEZ UŻYTKOWNIKÓW INFORMACJI W SERWISIE
 
5.1.             Serwis umożliwia Użytkownikom przekazywanie informacji innym Użytkownikom. Wszelkie treści przesyłane lub zamieszczane przez Użytkowników w ramach Serwisu określane są dalej łącznie jako „Informacje”.
5.2.             Przekazywanie Informacji przez Użytkowników odbywa się zgodnie z art. 14 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2013, poz. 1422).
5.3.             Użytkownicy nie są uprawnieni do przekazywania Informacji, które stanowią przedmiot praw autorskich, praw pokrewnych lub innych praw własności intelektualnej osób trzecich, jak również których przekazywanie naruszałoby prawa Usługodawcy bądź osób trzecich, obowiązujące prawo lub zasady współżycia społecznego.
5.4.             Usługodawca zastrzega sobie prawo do usunięcia z Serwisu, bez uprzedzenia, Informacji niezgodnych z Regulaminem.
5.5.             Usługodawca zastrzega sobie również prawo do:
a.       usunięcia z Serwisu, bez uprzedzenia, Informacji, które nie spełniają norm technicznych;
b.      rezygnacji w dowolnym czasie z udostępnienia usługi, o której mowa w pkt. 5.1.
 
VI.         ODPOWIEDZIALNOŚĆ USŁUGODAWCY
 
6.1.               Usługodawca prowadzi bieżący nadzór nad technicznym funkcjonowaniem Serwisu, zapewniając poprawność jego działania. Usługodawca nie gwarantuje stałej dostępności wszystkich funkcjonalności Serwisu, jak również ich bezbłędnego funkcjonowania.
6.2.               Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za:
a.       szkody będące skutkiem naruszania przez Użytkowników praw osób trzecich;
b.      treść Informacji przekazywanych przez Użytkowników za pośrednictwem Serwisu;
c.       podanie przez Użytkownika, podczas jego rejestracji danych nieaktualnych, niezgodnych ze stanem faktycznym, niekompletnych oraz za brak aktualizacji tych danych;
d.      skutki spowodowane przez przejęcie przez osoby trzecie adresu email lub Hasła Użytkownika;
e.      szkody powstałe w następstwie zakłóceń dostępności wszystkich lub poszczególnych funkcjonalności Serwisu;
f.        usunięcie przez Usługodawcę Informacji lub jakiejkolwiek innej treści przekazanej przez Użytkownika za pośrednictwem Serwisu, jak również za zablokowanie lub usunięcie konta Użytkownika;
g.       usługi, aplikacje i serwisy internetowe, których dostawcą są osoby trzecie.
6.3.               Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za ograniczenia lub problemy techniczne w systemach teleinformatycznych, z których korzystają Użytkownicy, a które uniemożliwiają lub ograniczają Użytkownikom korzystanie z Serwisu i oferowanych za jego pośrednictwem usług.
6.4.               Z faktu, że Serwis może być łączony poprzez Linki z serwisami internetowymi należącymi do osób trzecich nie wynika, że Usługodawca ponosi odpowiedzialność za działalność tych serwisów lub ich zawartość.
 
VII.       OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH i COOKIES
 
7.1.             Usługodawca jest administratorem danych osobowych Użytkowników Aplikacji. Przetwarzanie danych osobowych Użytkowników Serwisu odbywa się zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 z późn. zm.) oraz ustawą o z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1422).
7.2.             W celu zapewnienia działalności Serwisu Usługodawca przetwarza dane osobowe jego Użytkowników obejmujące: imię i nazwisko, datę urodzenia, płeć, PESEL/numer paszportu, adres email, numer telefonu, stanowisko i jednostka organizacyjna McDonald’s (restauracja, biuro), w której zatrudniony jest pracownik, unikalny numer identyfikacyjny użytkownika w celu uzyskania dostępu i korzystania z funkcjonalności dostępnych w aplikacji internetowej strefamcdonalds.com.pl oraz unikalny kod aktywacyjny umożliwiający korzystanie z programu Benefit System. Udostępnienie powyższych danych osobowych jest dobrowolne, nie mniej konieczne do korzystania z funkcjonalności Serwisu.
7.3.             Usługodawca powierza przetwarzanie danych osobowych Użytkowników Serwisu:
a.       spółce Razorfish w pełnym zakresie, w celu koniecznym do bieżącej obsługi Serwisu;
b.      spółce Benefit System Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (00-097) przy ulicy Fredry 6 – w zakresie obejmującym unikalny numer identyfikacyjny użytkownika oraz unikalny kod aktywacyjny, w celu aktywacji lub dezaktywacji konta w programie Benefit System.
7.4.             Dane osobowe Użytkowników Serwisu nie będą przekazywane poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG).
7.5.             Użytkownicy Serwisu mają prawo dostępu do przetwarzanych przez Usługodawcę danych osobowych, które ich dotyczą. Użytkownicy Serwisu mają prawo poprawiania, uzupełniania, usuwania i żądania zaprzestania przetwarzania tych danych.
7.6.             Serwis wykorzystuje pliki typu cookies. Pliki cookies przechowują informacje o adresie e-mail i Haśle Użytkownika, w celu umożliwienia Użytkownikowi Serwisu korzystania z konta bez konieczności ponownego logowania. Informacje przechowywanie w plikach cookies nie powodują zmian konfiguracyjnych w urządzeniu Użytkownika i zainstalowanym w nim oprogramowaniu. Użytkownicy mogą samodzielnie określić warunki przechowywania powyższych informacji przez pliki cookies, w tym zablokować Serwisowi dostęp do tych informacji, zmieniając ustawienia oprogramowania zainstalowanego w urządzeniu.
7.7.      W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących ochrony danych osobowych prosimy o kontakt z Usługodawcą na adres e-mail: admin@strefamcdonalds.com.pl
 
VIII.    ZAKOŃCZENIE KORZYSTANIA Z SERWISU
 
8.1.             Użytkownicy mogą w dowolnym czasie zaprzestać korzystania z Serwisu, w szczególności wówczas, gdy nie zaakceptują zmian wprowadzonych w niniejszym Regulaminie lub modyfikacji Serwisu. Zaprzestanie korzystania z Serwisu wymaga usunięcia konta Użytkownika.
8.2.             W przypadku stwierdzenia, że Użytkownik dopuszcza się działań zabronionych prawem lub Regulaminem, albo naruszających zasady współżycia społecznego, lub godzące w usprawiedliwiony interes Usługodawcy, a w szczególności jego dobre imię, Usługodawca może ze skutkiem natychmiastowym zablokować lub usunąć konto Użytkownika oraz podjąć wszelkie inne prawem dozwolone działania, w tym ograniczyć dostęp Użytkownika do wszystkich lub niektórych funkcjonalności Serwisu.
8.3.             Użytkownik, który został pozbawiony prawa do korzystania z Serwisu, nie może dokonać powtórnej rejestracji w Serwisie bez uprzedniej zgody Usługodawcy.
8.4.             Usługodawca zastrzega sobie prawo zawieszenia, w dowolnym momencie i z dowolnych przyczyn, działalności Serwisu oraz możliwość wycofania lub modyfikacji określonych funkcjonalności (np. ze względu na ochronę prywatności, ze względów prawnych związanych z zawartością lub sposobem działania Serwisu, ze względu na czynności konserwacyjne związane z modyfikacją Serwisu).
8.5.             Usługodawca zablokuje i usunie konto Użytkownika po rozwiązaniu lub wygaśnięciu umowy o pracę łączącej Użytkownika z McDonald’s Polska lub firmą-licencjobiorcą McDonald’s Polska.
 
IX.         REKLAMACJE
 
9.1.             Wszelkie reklamacje związane z działalnością Serwisu oraz ze świadczeniem za jego pośrednictwem usług, a także pytania dotyczące korzystania z Serwisu należy kierować do Usługodawcy na adres poczty elektronicznej admin@strefamcdonalds.com.pl.
9.2.             Reklamacja powinna zawierać w swej treści: imię, nazwisko, adres email podany podczas rejestracji Użytkownika, jako również dokładny opis i powód reklamacji.
9.3.             Usługodawca rozpatruje reklamację w ciągu do 14 dni roboczych od dnia jej otrzymania oraz informuje niezwłocznie Użytkownika, za pomocą poczty elektronicznej, o sposobie jej rozpatrzenia. W sytuacji, gdy podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia Usługodawca zwraca się, przed rozpatrzeniem reklamacji, do składającego reklamację o jej uzupełnienie. Czas udzielania dodatkowych wyjaśnień przez Użytkownika przedłuża okres rozpatrywania reklamacji.
9.4.             Wszelkie inne powiadomienia, uwagi i pytania dotyczące funkcjonowania Serwisu można kierować pocztą elektroniczną na adres admin@strefamcdonalds.com.pl albo inny adres, jeżeli taki będzie wskazany jest w Serwisie.
 
X.           ZMIANY REGULAMINU i DOSTĘP DO REGULAMINU
 
10.1.          Usługodawca ma prawo do zmiany Regulaminu w dowolnym czasie. Zmiany Regulaminu obowiązują od momentu umieszczenia ich na stronie Serwisu. Zmiany uważane są za zaakceptowane przez Użytkownika z momentem skorzystania przez niego z Serwisu.
10.2.          Usługodawca zapewnia dostęp do Regulaminu na stronie Serwisu, w formie, która umożliwia jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie.
 
XI.         POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 
11.1.          W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się przepisy obowiązującego prawa.
11.2.          Regulamin podlega prawu polskiemu._